داداش تك
گرفتارگرفتار
داداش تك

آیا می توان عشق را با ساعات یک روز اندازه گرفت

آیا می توان عشق را با ساعات یک روز اندازه گرفت

اکنون جوابی ندارم ولی می توانم بگویم که

می دانم به او نیاز دارم تا زمانی که ستارگان همه خاموش شوند

و او باقی خواهد بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید