ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

اگر مثبت فکر کنید، صدا تبدیل به موسیقی می شود

اگر مثبت فکر کنید، صدا تبدیل به موسیقی می شود

اگر مثبت فکر کنید، صدا تبدیل به موسیقی می شود
حرکت تبدیل به رقص
لبخند تبدیل به خنده می شود
و زندگی تبدیل می شود به جشن!
.
.
ماهـیـت زندگی در پـیــروزی هــای بــزرگ و یــا شکـست های عـظیم نیـست بـلـکه در شـادی هــای ســاده است…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید