سارا
آروم و عادیآروم و عادی
سارا

آن چیزی که شما به عنوان شانس می شناسید ،

آن چیزی که شما به عنوان شانس می شناسید ،

آن چیزی که شما به عنوان شانس می شناسید ،
در واقع همان لطف خداوند است
که در بهترین زمان در زندگی شما نمایان می شود...

جول _اوستین

نظرات برای این پست غیر فعال است