جریان انقلابی فاقد خبرنگاران پیگیر و جسور! دانشمند

جریان انقلابی فاقد خبرنگاران پیگیر و جسور!

دانشمند ایرانی را در بدو ورود به آمریکا دستگیر کرده اند و تا این لحظه هیچ صدایی از فریدون، ظریف، نوبخت، جهانگیری، جنیدی، تاجزاده، محمود صادقی، نمایندگان تکرار و نشخوار شده، ابتکار، مولاوردی و ها و... در نیامده است.

خُب خیالشان هم راحت است چراکه در جریان انقلابی دچار فقد خبرنگاران جسور و پیگیر و سریش هستیم تا از این جماعت کوردل چند مصاحبه و اعلام نظر استخراج کنند!

آمریکایی ها و انگلیسی ها وقیحانه برای جاسوسانشان خود را جر می دهند و مسئولان لیبرال و غربگرای اصلاح طلب و اعتدالی در برابر دستگیری دانشمند ایرانی دچار خفقان مرگ و سکوت گورستانی شده اند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید