پَـریـزاد♡_^
پَـریـزاد♡_^

✼ڪاش هیچوقـت بخاطر آدمای بد از خـوب بودن دسـت نکشیم^^♛

✼ڪاش هیچوقـت بخاطر آدمای بد از خـوب بودن دسـت نکشیم^^♛
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نظرات برای این پست غیر فعال است