سَـــرابـــــς੭
سَـــرابـــــς੭

✼ڪاش هیچوقـت بخاطر آدمای بد از خـوب بودن دسـت نکشیم^^♛

✼ڪاش هیچوقـت بخاطر آدمای بد از خـوب بودن دسـت نکشیم^^♛
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ســرابـــــ
نظرات برای این پست غیر فعال است