حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی شعراء و

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی شعراء و

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان
قرآن کریم-سوره ی شعراء
و نامم بر زبان اقوام آتیه و سخنم دلپذیر گردان
و مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار ده.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید