گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

من مست جرعه جرعه ی چشم تر تو ام

من مست جرعه جرعه ی چشم تر تو ام

من مست جرعه جرعه ی چشم تر تو ام

تو نوکر حسینی و من نوکر تو ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید