.
.

درست همانجا سر قرار بی قراری ها به در گاه

درست همانجا سر قرار بی قراری ها به در گاه

درست همانجا
سر قرار بی قراری ها به در گاه تمام بی راهه ها
راس ساعت دلواپسی های مدام
به وقت هر ثانیه سالی که نیستی ...
...................مشتاق و منتظر ایستاده ام هنوز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید