ڬــــــُوروش آريــــا
ڬــــــُوروش آريــــا

مدتها ڱذشتــ تا فهمیدم زندگی باخیالتـــ بهتر از داشتنتــــ بود

مدتها ڱذشتــ تا فهمیدم زندگی باخیالتـــ بهتر از داشتنتــــ بود
دلخوشم ، داریوش

مدتها ڱذشتــ تا
فهمیدم زندگی باخیالتـــ بهتر از داشتنتــــ بود.. 🍃


🍂من با خیالت دلخوشم از خواب ، بیدارم مڪن.. 🍃

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید