mina
mina

برایتان اینگونه ارزو میکنم ؛ ان زمان که

برایتان اینگونه ارزو میکنم ؛ ان زمان که

برایتان اینگونه ارزو میکنم ؛

ان زمان که در محشر
خدا بگوید چه داشتی؟
حسین سربلند کند
و بگوید حساب شد!
مهمان من است...

بهار عشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید