در یک جشن با تم لباس هالوین در سال 1962 وقتی

در یک جشن با تم لباس هالوین در سال 1962 وقتی

در یک جشن با تم لباس هالوین در سال 1962 وقتی که همه مهمانان با تم لباس هالوین به مهمانی آمده بودند یک مرد که ماسک سیاه رنگی به سر داشت در را از بیرون قفل کرد و با چاقوی آشپزخانه هفت نفر را به قتل رساند و متواری!
او هیچ وقت بازداشت نشد اما ماسک او در سال 1969پیدا شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید