از من لذت ببر نه از من نه:/ از

از من لذت ببر
نه از من نه:/
از حسی که بهت دارم
از عشقی که بهت میدم
از اینکه حاضرم هر کاری کنم که خوشحال باشی
میدونی من با همه لجبازی نمیکنم؟
میدونی سرِ همه غُر نمیزنم؟
میدونی با همه قهر نمیکنم؟
میدونی با همه نمیخندم؟
میدونی نگرانِ همه نمیشم؟
میدونی منتظرِ همه نمیمونم تا صدام کنن بگم جونم؟
میدونی از دستِ همه ناراحت نمیشم؟
میدونی به همه اعتماد ندارم؟
میدونی زندگیمُ گذاشتم وسط؟
میدونی غروری نداشتم واست؟
ازینا لذت چرا نمیبری؟
تو تنها کسی هستی که همیشه باعث میشه من به گذشته فکر نکنم
چرا من نتونستم بشم اون آدمی که تو رو از گذشتش دور میکنه؟
تنها سؤالیِ که دنبالِ جوابش نیستم
میدونی میدونم
فرقمون تو احساساتمون نسبت به همِ
همین...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید