بابام گفت برو دوتا قیمه نذری بگیر بخوریم، رفتم نگرفته برگشتم،

بابام گفت برو دوتا قیمه نذری بگیر بخوریم، رفتم نگرفته برگشتم، بابام گفت چرا نگرفتی پس گفتم چلو گوشت بود قیمه نمیدادن،

نمیدونم چرا رگ خودشو زد 😍😁

💯

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید