?sahar
?sahar

زندگی کوتاه است نه غمش می‌ارزد و نه شادی

زندگی کوتاه است نه غمش می‌ارزد و نه شادی

زندگی کوتاه است
نه غمش می‌ارزد
و نه شادی ماندن دارد...
بهترین راه برایت این است
که بخندی و بخندی و بخندی❤️
به غمش...
به کَمش...
و زیادی...
و همش...

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید