morteza
آروم و عادیآروم و عادی
morteza

رفتن داریم تا رفتن گاهی کسی با دلش میرود

رفتن داریم تا رفتن گاهی کسی با دلش میرود

رفتن داریم تا رفتن
گاهی کسی با دلش میرود ..
گاهی هم با پایش
یک رفتن هم داریم
فقط .. اسمش رفتن است
اما نه کسی جایی میرود
نه دلی از دلی کنده میشود
و این عذاب است !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید