نگـ ✿ ـار✔ تبسـ ــم پاییــ ــز
لوسلوس
نگـ ✿ ـار✔ تبسـ ــم پاییــ ــز

محــــــــــــــــــــکم دسـت هایـم را بگیـر پاییــز در

.
محــــــــــــــــــــکم
دسـت هایـم را بگیـر
پاییــز در راه اســت
بــــــــاد بـا کســـــــی
شـوخـــــی نـــدارد
سنگیــنی شـانـــه ات
کــه نبـاشــــــــــــــد
مرا می برد مثال برگی
کـه از دامـن درخــت
فـــرو می اُفــتد ...!!!
.
💖

تبسـ ــم پاییــ ـز
نظرات برای این پست غیر فعال است