نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

محــــــــــــــــــــکم دسـت هایـم را بگیـر پاییــز در

.
محــــــــــــــــــــکم
دسـت هایـم را بگیـر
پاییــز در راه اســت
بــــــــاد بـا کســـــــی
شـوخـــــی نـــدارد
سنگیــنی شـانـــه ات
کــه نبـاشــــــــــــــد
مرا می برد مثال برگی
کـه از دامـن درخــت
فـــرو می اُفــتد ...!!!
.
💖

نظرات برای این پست غیر فعال است