نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

آنقــدر دوســـتت دارم که خـودم هـم نمی‌دانـم

.
آنقــدر دوســـتت دارم
که خـودم هـم نمی‌دانـم
چقــدر دوستـــت دارم
هربار که میپرسی: چقدر
با خــودم فکـــر میکنـم
دریـا چــــطور حـــــساب
مـــــــوج ‌هایــــــش را
نگـــــــــــــــه دارد ...؟!!
.
💖

نظرات برای این پست غیر فعال است