نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

دوســـــــــتت دارم با همـه هسـتی خـود ای

.
دوســـــــــتت دارم
با همـه هسـتی خـود
ای همه هستی مـن
و هــــــــــــزاران بـار
خـواهـــــــم گفــت
دوستت دارم را ...!!!
.
💖

نظرات برای این پست غیر فعال است