نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

نـیستــــــــــی امّـــا "نفــس "هایــت را

.

نـیستــــــــــی امّـــا
"نفــس "هایــت را
قــــــاب کـــــرده ام
بـر ســـطر، ســـطر
دفـــــــــتر عمــــــــر
شــاید گــل بدهــد
عاشقانــه هایـم ...!!!
.


💖

نظرات برای این پست غیر فعال است