حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

((بسم الله الرحمن الرحیم)) قرآن کریم-سوره ی احزاب

((بسم الله الرحمن الرحیم)) قرآن کریم-سوره ی احزاب

((بسم الله الرحمن الرحیم))

قرآن کریم-سوره ی احزاب
و مومنان چون لشکر و نیروهای کفار را به چشم دیدند به جای آن که از کثرت آنها بیمناک شوند بس بر ثبات و ایمانشان بیفزود و گفتند این همان جنگی است که خدا و رسول از پیش وعده دادند.
»» عکاس-حسام الدین شفیعیان

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید