حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

قرآن کریم-سوره ی بقره هرگز یهودیان و نصاری از تو

قرآن کریم-سوره ی بقره هرگز یهودیان و نصاری از تو

قرآن کریم-سوره ی بقره
هرگز یهودیان و نصاری از تو راضی و خشنود نخواهند شد مگر آن که پیروی از آیین آنها کنی
»» عکاس-حسام الدین شفیعیان

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید