حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی نساء

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی نساء

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان
قرآن کریم-سوره ی نساء

ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت میدهید چه فقیر باشد یا غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفداری از هیچ کدام کرده و از حق عدول نمایید که خدا رعایت حقوق آنها اولی است پس شما در حکم و شهادت پیروی هوای نفس مکنید تا عدالت نگاه دارید و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید که سخن به نفع شما مبهم و مجمل شود و یا از بیان حق خودداری کنید خدا هر چه کنید آگاه است از کیفر و قهر او بترسید.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید