حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی انعام

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی انعام

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان
قرآن کریم-سوره ی انعام

ای رسول دعوت ترا تنها زنده دلان عالم که گوش شنوا دارند اجابت کنند و جزای عملشان را ببینند.

و کافران گفتند چرا بر او معجزه و حجتی را خدا فرو نیاورد بگو ای پیغمبر خدا بر این که آیتی فرستد قادر است ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. و از قدرت کامله ی خدا بی خبرند.

محققا بدانید که هر جنبنده ای در زمین و هر پرنده ای که به دو بال در هوا پرواز میکند همگی طایفه ای مانند شما بشر هستند ما در کتاب آفرینش بیان هیچ چیز را فرو گذار نکردیم آن گاه هر کس را خواهد همه به سوی پروردگار خود محشور می شوند.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید