پدیده خودفیلتری پس از پدیده های خودمفقودی و خودسوزی!

پدیده خودفیلتری پس از پدیده های خودمفقودی و خودسوزی!

پدیده خودفیلتری پس از پدیده های خودمفقودی و خودسوزی!

طلبه نادان احمدی نژادی پس از انتقاد از کج فهمی اش، خود را دچار کرد و از ترس تمام پست هایش را پاک کرد تا مثلا مستندی در دستگاه قضایی از او نباشد!!
نکته جالب دروغگویی بیّن این فرد نادان است که در ادعای خنده داری از جنس ادعاهای مسخره داوری گفته که کانالش فیلتر شده و اعضایش حذف می شوند

النجات فی الصدق

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید