حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی نساء

عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی نساء

عکاس-حسام الدین شفیعیان
قرآن کریم-سوره ی نساء

و هرگز برای خاطر مردمی که با نفوس خود خیانت می کنند با اهل ایمان و مردم بی تقصیر جدال مکن که همانا خدا آن را که خیانتکار و بد عمل است دوست نمیدارد.

مردم خیانتکار در کار خیانت از خلق شرم میکنند و از خدا نمیکنند و شبانگاه که سخنانی نادرست و ناپسند برای اتهام خلق در دل می اندیشند خدا در آن حال هم با آنهاست و خدا هر چه کنند آگاه است.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید