گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

خدا تمام دعاهای تو را پاسخ میدهد ولی بعضی وقت

خدا تمام دعاهای تو را پاسخ میدهد ولی بعضی وقت

خدا تمام دعاهای تو را پاسخ میدهد
ولی بعضی وقت ها برای آنکه از طوفان ردت کند، جوابش "نه" است.
ولی تو این را بعدا می فهمی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید