♥ ... ♥
♥ ... ♥

نمی‌ توانید انسانی را برده سازید مگر اینکه او را وادار

نمی‌ توانید انسانی را برده سازید مگر اینکه او را وادار

نمی‌ توانید انسانی را برده سازید مگر اینکه او را وادار کنید که احساس گناه کند ، احساس گناه نیرنگی‌ست که با آن می‌توان دنیا را به بردگی گرفت ...!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید