حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی انفال

عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی انفال

عکاس-حسام الدین شفیعیان
قرآن کریم-سوره ی انفال

به یاد آرید هنگامی را که استغاثه و زاری به پروردگار خود میکردید که شما را بر دشمن غلبه دهد پس دعای شما را اجابت کرد و وعده داد که من سپاهی منظم از هزار فرشته به مدد شما میفرستم.

و این فرشتگان را خدا نفرساد مگر آن که بشارت و مژده فتح باشد و تا دلهای شما را به وعده خدا مطمئن سازد و بدانید که نصرت و فیروزی نیست مگر از جانب خدا که خدا را در تمام امور کمال قدرت و حکمت است.

قران کریم-سوره ی توبه

از این پیش در جنگ خندق و احد هم آنان در صدد فتنه گری و انهدام اسلام بودند و کارها را به تو ای رسول ما بر عکس نمودند تا آن گاه که حق روی آورد و امر خدا آشکار گردید یعنی اسلام را فتح نصیب کرد در صورتی که آنها از فتوحات اسلام کمال کراهت را داشتند.

قرآن کریم-سوره ی کهف

آن عالم پاسخ داد که تو ای موسی ظرفیت نداری و هرگز نمی توانی که تحمل اسرار کرده و با من صبر پیشه کنی.

و چگونه صبر توانی کرد بر چیزی که اصلا از علم آن آگهی نیافته ای.

موسی باز گفت به خواست خدا مرا با صبر و تحمل خواهی یافت و هرگز در هیچ امر با تو مخالفت نخواهم کرد.

آن عالم باز گفت پس اگر تابع من شدی دیگر از هر چه من کنم هیچ سوال مکن تا وقتی که از آن راز من خود تو را آگاه سازم.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید