mh
خوشحالخوشحال
mh

ﺩﮐﺘﺮ : ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﯾﻪ ﮐﺶ ﺑﺪﯾﻢ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﺩﯾﻮﻧﻪ

ﺩﮐﺘﺮ : ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﯾﻪ ﮐﺶ ﺑﺪﯾﻢ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺩﯾﻮﻧﻪ : ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺗﯿﺮﮐﻤﻮﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﻭﻣﯿﺸﮑﻮﻧﻢ😁
ﺩﮐﺘﺮ : ﺑﺴﺘﺮﯾﺶ ﮐﻨﯿﻦ

ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ
ﺩﮐﺘﺮ : ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﯾﻪ ﮐﺶ ﺑﺪﯾﻢ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﺩﯾﻮﻧﻪ : ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺗﯿﺮﮐﻤﻮﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﮑﻮﻧﻢ😃😁
ﺩﮐﺘﺮ : ﺑﺴﺘﺮﯾﺶ ﮐﻨﯿﻦ

ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ
ﺩﮐﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺳﻮﺍﻟﺸﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ!
ﺩﮐﺘﺮ : ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺑﻬﺖ ﺑﺪﯾﻢ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﺩﯾﻮﻧﻪ : ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺒﺮﻣﺶ ﺧﻮﻧﻪ
ﺩﮐﺘﺮ : ﺁﻓﺮﯾﻦ😀
ﺩﯾﻮﻧﻪ : ﻣﯿﺒﺮﻣﺶ ﺭﻭﺗﺨﺖ
ﺩﮐﺘﺮ : ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪ😃
ﺩﯾﻮﻧﻪ : ﭘﯿﺮﻫﻨﺸﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ
ﺩﮐﺘﺮ : ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺪﻩ😊
ﺩﯾﻮﻧﻪ : ﺷﻠﻮﺍﺭﺷﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭم
ﺩﮐﺘﺮ : ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ😍
ﺩﯾﻮﻧﻪ : ﺑﺎ ﮐﺸﻪ شلوارش ﺗﯿﺮﮐﻤﻮﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﻭ میشکونیم...😐😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید