پرويز رضايي
پرويز رضايي

اگر پدر و مادر نتوانند با فرزند خود رابطه فکری و

اگر پدر و مادر نتوانند با فرزند خود رابطه فکری و عاطفی برقرار کنند، در تربیت و هدایت او ناموفق خواهند بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید