فتنه و انحراف با هم برادرند از یک تخم حرام!

فتنه و انحراف با هم برادرند از یک تخم حرام!

از اتاق عملیات روانی فتنه فرمان می رسد پناهیان را بزنید، بیش از جریان فتنه، جریان انحراف لبیک می گوید!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید