مراد اهویی
مراد اهویی

تو همون مرفین کشف نشده ای که هیچ پزشکی

تو همون مرفین کشف نشده ای که هیچ پزشکی

تو همون مرفین کشف نشده ای
که هیچ پزشکی قادر به کشف و
پیدایشت
نشد؛ جز قلب من..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید