حمید
حمید

پاره ی تن جان، قبل از هر نصیحت،توصیه و حرفی

پاره ی تن جان، قبل از هر نصیحت،توصیه و حرفی

پاره ی تن جان،
قبل از هر نصیحت،توصیه و حرفی باید بدانی که تو زاده ی عشقی....
نه وسیله ای برای بقای نسل،
و نه بهانه ای برای بستنِ دهانِ آشنا و فامیل..
راستش را بخواهی ترسیدیم عشقمان بی وارث بماند،
حیفمان آمد در روزگار کهنسالی مان زمین را بی عشق رها کنیم،
خاکِ بیچاره هم که گنجایش این همه علاقه را نداشت...
قرعه ی فال به نام تو افتاد...
و
"تو"
شالوده و نماینده ی این عشق در زمین شدی!
پس پاره ی تن جان؛
به رسم امانت داری،بکوش تا عشق خاصیتِ تو باشد نه صرفاً رابطه ی خاصِ تو با آدم ها!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید