پرويز رضايي
پرويز رضايي

وای بر آنهایی که معنویت را وسیله رسیدن به دنیا و

وای بر آنهایی که معنویت را وسیله رسیدن به دنیا و بقای پُست و مقام خویش قرار داده واحساس پاک و انسانی مردمان دیارمان را زیر چکمه های نَحس غرور و تکبر و خود بزرگ بینی خویش نابود میسازند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید