پرويز رضايي
پرويز رضايي

این روزها دیگر سخت می توان انسان ماند. بوی تعفن دروغ

این روزها دیگر سخت می توان انسان ماند. بوی تعفن دروغ و حیله و نیرنگ همه جا را گرفته و مهربانی و برادری و برابری از میان ما رخت بر بسته وانسانیت کوچ نموده است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید