شیطونشیطون
@yaman1994

نبودن تو یک بخش از قلبم را خالی کرده که تنها

نبودن تو یک بخش از قلبم را خالی کرده که تنها تو می توانی آن را پر کنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید