㋡
مو قشنگمو قشنگ

‌بيزارم از زبان! زبان تلخ، زبان تند، از

‌بيزارم از زبان! زبان تلخ، زبان تند، از

‌بيزارم از زبان!
زبان تلخ،
زبان تند،
از زبان دستور،
از زبان كنايه...
با من به زبانِ اشاره سخن بگو.

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید