شیطونشیطون
@yaman1994

من مانند پازلی هستم که وقتی تو نیستی یک قطعه آن

من مانند پازلی هستم که وقتی تو نیستی یک قطعه آن گم شده است
من را کامل کن و جاهای خالی را پر کن 

مشاهده همه ی 2 نظر