S_A
ورزشکارورزشکار
S_A

ای کدامین شب ! یک نفس بگشای

ای کدامین شب !

یک نفس بگشای
جنگل انبوه مژگان سیاهت را

تا بلغزد بر بلور برکه چشم کبود تو
پیکر مهتابگون دختری کز دور ،
با نگاه خویش می جوید
بوسه شیرین روزی آفتابی را ..

مشاهده همه ی 1 نظر