محمد
محمد

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی
اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد
و برگه ی دوستت دارم را زیر برف پاکن دلت خواهد گذاشت !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید