شیطونشیطون
@yaman1994

لحظه هایی هست که دلم واقعا برایت تنگ می شود

لحظه هایی هست که دلم واقعا برایت تنگ می شود
من اسم این لحظه ها را همیشه گذاشته ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید