شیطونشیطون
@yaman1994

به نام خدائی که دوستی را یک رنگ زندگی

به نام خدائی که
دوستی را یک رنگ
زندگی را با رنگ
عشق را رنگارنگ
رنگین کمان را هفت رنگ
شاپرک را صد رنگ
و مرا دلتنگ تو آفرید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید