㋡
مو قشنگمو قشنگ

اندوه تو را کسی جز خودت تاب نخواهد آورد؛ بخند

اندوه تو را کسی جز خودت تاب نخواهد آورد؛ بخند..
آدم توی آینه می‌گفت؛

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید