㋡
مو قشنگمو قشنگ

کیف تریدیننی أن أفسر ما لا يفسر؟ _ چگونه

کیف تریدیننی أن أفسر ما لا يفسر؟
_
چگونه میخواهی شرح دهم آن‌چه را که هیچ شرحی ندارد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید