امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

در تنهایی ام گاهی به خیال دچارم گاهی شعر

در تنهایی ام گاهی به خیال دچارم گاهی شعر

در تنهایی ام
گاهی به خیال دچارم
گاهی شعر می‌گویم
اصلا.!
چه فرقی می کند
وقتی هر دو
به تو ختم می شوند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید