امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

اگر قرار به ماندن نیست از همان اول برو.‌‌.‌‌

اگر قرار به ماندن نیست از همان اول برو.‌‌.‌‌

اگر قرار به ماندن نیست
از همان اول برو.‌‌.‌‌.
آدم،
به فاخته ی کنار پنجره ی اتاقشم هم
وابسته میشود
برایش آب و دانه می ریزد،
اگریک روز نباشد
چشم براهش می ماند
بی قرار بودنش میشود
آدم....
هر چقدر هم ادای دل سنگ ها را در بیاورد
چیزی درون سینه اش میتپد
که منطق حالی اش نیست
گاهی آنقدر بهانه می گیرد
که عقل بیچاره را هم به ستوه می آورد
اگر قرار به ماندن نیست
دل بیچاره را هوایی نکنید
این دیوانه...
رفتن را باور نمیکند ،
فصل ماندن که گذشت
قدم های رفتن را که برداشتی
یکهو بغض میکند
می ایستد
و زندگی را تلخ میکند
به کام تمام سلول ها...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید