علی
گرفتارگرفتار
علی

#یک_دقیقه_مطالعه گلاسر در کتاب "ازدواج بدون شکست"گلاسر در کتاب "ازدواج بدون شکست" ميگويد:

هفت عادت مخرب وجود دارد که در دراز مدت زندگی های مشترک را از بين ميبرد؛

١) عيب جویی ٢) سرزنش ٣) نق زدن ۴) شکوه و گلايه ۵) تهديد ۶) تنبيه ٧) دادن حق حساب يا باج برای تحت کنترل در آوردن ديگری .

در مقابل هفت عادت مهرورزی را بايد جايگزين رفتار هايمان سازيم:

١) گوش سپردن ٢) حمايت ٣) تشويق ۴) احترام ۵) اعتماد ۶) پذيرش ٧) گفتگوی هميشگی بر سر اختلافات.

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید