خدایا برای تو غیر ممکنی وجود نداره غیر ممکن

01

خدایا
برای تو غیر ممکنی وجود نداره
غیر ممکن های زندگی همه ی مارو
ممکن کن . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید