.
.

هر زن عاشق، شاعری در چشمهایش دارد که هر

هر زن عاشق، شاعری در چشمهایش دارد که هر

هر زن عاشق،
شاعری در چشمهایش دارد
که هر روز شعر دوست داشتن را
در نگاه معشوقش
به زیبایی می سراید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید