هفت میلیارد لبخند در جهان داریم اما مانده ام که

هفت میلیارد لبخند در جهان داریم
اما مانده ام که
چرا فقط لبخند نقش بسته بر لب های توست که دلم را میلرزاند؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید